GS 144 Tanz

Links Rechts Links Rechts Schüttel Links Rechts Dreh Links Rechts Wipp Links Rechts Dreh Links Rechts Schüttel Links Rechts Links Rechts Dreh Links Rechts Links Rechts Wipp Links Links Rechts Schüttel Rechts Links Rechts Dreh Links Rechts Wipp Links Rechts Links Rechts Rechts Dreh Wipp Schüttel